Jaalala onnee

jaalala onnee

Shammarroon dhimma jaalalaa irratti iftoominaan dhihaachuuf aadaa fi safuun baayyee isaan danqa. Kanaaf, jaalala ibsachuuf dhimma uumuu ykn mallattoo argisiisu malee fuul-durratti akka argame miirasaanii baasani hin himatani.

Kun immoo dhiira baayyee dogongorsiisa. Yeroo tokko tokko shamarroo nni utuu hinbeekin dargaggoonni waan jaallataman godhanii fudhatu. Shamarroonis dargaggoo jaallatanitti jaalalasanii ibsachuuf baayyee dhibamu. Eegaa shamarreen tokko yoo dhiira tokko jaalalaaf feetu mallattoo akkamii calaqsiifti?

Kun qofti garuu guarantee miti. Tapha keessa yeroo kofaltu sababa barbaaddee lapheekeetti hirkatti. Rifeensa mataashee harkaan fattaalaa si ilaalti… iji ishee hin laafaa, sagaleenshee jijjiiramaa deema…. Yoo intala obsa fixachiiftee amma isheen afaanii baafattee sitti himtutti eeggatte ati dhugaa dhiira jaallatamuu qabudha.

Hin hariifatin, carraa isheef kenni. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Please select a letter from the index above to see entries. Design by: Qubee Technologies oroict. Friday, July 17, Maxxansa Haaraa.

Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti. Wirtuu Jaalala Mallattoo Shamarree sijaallattu akkamiin beekuu dandeesu? Dhiirotaaf qofa: Gammadaa Olaanaatiin. Hamma Dubbifame: 12, Seenaa Jaalalaa. Maaloo yaada kee barreessi. Maqaa keessan galchaa. Ergaa dogoggoraa galchite. Leave this field empty. Nu Hordofaa. Maxxansaalee haaraa.

Afaan Oromo - December 6, 0. Kuusaa Jechootaa Afaan Oromoo. Afaan Oromo Online March 6, December 13, Yaalii Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmad irratti yaalame. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi!

jaalala onnee

Roobni waqtii arfaasaa itti roobee akka burqaa baddeessaa jalaa ganamaa fi galgala mirgisee taalila burquutti burqaan imimmaan koo burqa. Qotee bulaa qaxaleen osoo argee meesee Maammilaa Keenyarraa Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu!

Akkam Jirta jaalallee koo Dureessa? Nagaa keetii? Ani waaqaf haa galatu, rokkoo tokkoo hin qabu fayyaa dha. Akkam Ati? Waanan godhu wallaale! Mala naa malaa Ganamoo Liibanin jedhama. Kan ani jiraadhu biyya Amerikaa magaalaa Chicago dha. Gidduu kana rakkoo tokkoti na mudatee jira.

jaalala onnee

Rakkoo na mudate kanaaf gorsa akka naaf kennitan fedha. Kanin biyya Amerikaa kana dhufes Xalayaa Jaalallee koo Oromiyaadhaaf! Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. Akkam naaf jirta jaalallee koo? Ani jaalala keef jedhee ergan sirraa adda ba'ee kaasee, ganamaaf galgala waa'ee kee yaaduu, waa'ee kee dhiphachuu, fi waa'ee kee dhukkubsachuu Adaada Tiyyarra Jaalalli na Qabe!

Maqaan kiyya Liiban Ahimad jedhama. Kaniin dhaladhee guddadhe Oromiyaa godina Baalee aana Gasgar magaala Gasgar jedhamutti dha. Ijoollummaa kiyyarra kaase hamma ofbaruutti magaala Gasgar keessatti maati koo waliin jiraacha ture. Barumsa kiyya kutaa 6ffaa gaafan Madaa Hin Qoorree Namni jireenya isaa keessatti hin dogoggorre hin jiru.

Jaalala onne

Haa ta'u malee, karaa nuyi itti dogoggorru Kan hunda keenyaa adda adda. Inni tokko dogoggora isaa irraa barata; inni tokko immoo dogoggora nama biraa irraa barata.Borumtaa isaa barfadheen dhufe. Siddisee dha. Biiroo maaliif akka hin galle si gaafachuufin bilbile! Maaliifuu haa bilbiltu. Dhufaan jira! Nan utaale. Dafqi bobaa jalaan na xuruuruu eegaleera. Siddiseen akkuma kaleessaa,akkuma tibba darbee ,akkuman guyyaan jalqaba ishee argee miidhagdeetti… Isa durii caalaayyuu!

Seeqee callisuurra kan darbe homaa afuura hin baafanne. Isa dhiisiitii …ammas qaawwi xiqqoon yoo jiraatte hin beekaniiti dubbii mataa itti galfata taatu dubbadhu!

Jedhi kaa …jedhi malee! Dabeessa wayii! Isheef jechi kun qoosaa dha. Maali nagumaanii? Dargaggeessi hirriba hin quufu jedhani! Kolfi isaanii surraa qaba. Anis gargaareen kolfe. Hojii keetti dhugumaan booneera.

Imaanaa Jaalalaa – Asoosama Gabaabaa: Mootii Abbaltiin

Nama waadaa isaa kabaju taateetta. Kana yaadaan qabee …Gara Baalee-Roobeetti si erguufin jedha. Torban tokkoof hojjettoota keenya damee sana jiran leenjii akka kennitun barbaade! Natti tola! Balbala cufee duubaan itti hirkadhee dhaabbadhe. Kolfi na cinqe. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Music programs for lofi

Please select a letter from the index above to see entries. Design by: Qubee Technologies oroict. Friday, July 17, Maxxansa Haaraa. Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti. Oromoo Afoola Oromoo Maxxansa dhuunfaa. Barfachuun koo naa gale. Hamma Dubbifame: 13, Kaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa?

Maaloo yaada kee barreessi. Maqaa keessan galchaa.Yaalii Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmad irratti yaalame.

jaalala onnee

Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! Siwaliin wal baruu koo fi siwaliin jaalala calqabee waggaa dheera siwaliin jiraachu koo bara koo guutu nagubee akka hafu nattii dagahama. Hedduun keessan sobdoota! Maaliif sobduu garuu?

Qalbeessa, yeroo calqaba wal barruu akka baayyee najaalattuu fii naaf amanamtee ana waliin jiraachu barbaaddu nattii himte. Siif jedhee waanan anii hin taane hin jiru. Qalbeessa, maatin koo na jibbanii hiriyootni koo na jibbanii sababa keetin nama baayyee irra adda baheera.

Akka atii baayyee na jaalattuu fi ana qunuunsitu gaafan arguu garuu, namnii hundu hafee siwaliin jaalala jiraachun koo akka carraa gaarii nan ilaalan ture. Onnee koo ishee qulqullu kanarrattiis moo si filadhee siwaliin jiraachu eegale.

Akka atii nama gaari hin taane, akka atii anarrattii dubartii biraa jaalacha akka jirtu fi wantoota hedduu nattii himan. Isarra darbee, ana birattii nama bira. Yeroo anarraa adda baatu nama biraa akka taate ille dagaheen jira. Gaafa anarraa adda baatu garuu, manni dhugaati sin keessumeessine akka hin jirree nama baayyeetu ragaa baha.

Tokkoffaa mallaqa kee, lammaffa sammuu kee akka dhabdu baruu sirraa ture. Anaaf homaa mitii. Anii garuu kana hunduma yeroo namootni nattii himan anii isaan hin amanuun ture. Amallii kee dhugaan ifa bahaa dhufe. Inniis yeroo aniif atii mana tokkootti gallee jaalalaan waliin jiraachu eegallu.Telegram Analytics saytida obunachilar, o'sish, bir kun davomidagi ko'rishlar Channel keenya qophiilee jaalala irratti hundaa'an kanneen akka Asoosamaa, Walaloo, DanbaliiApp Package.

Invitation:- Please send us your favorite Romantic and Love expressions, short prose, short poems, that you know in Afan Oromo language. Join Facebook to connect with Seenaa Jalaala and others you may know. Discover new books on Goodreads. All in all the app is create inspiration for youth, children, women, men etc. Etsin mies- ja naispuolista treffiseuraa kaupunkina Jalala.

See if your friends have read any of Jaalala Biyyaa's books. Experiment with DeviantArt's own digital drawing tools. The app is all in all by Afan Oromo Ethiopian Language. As the Son of God is the head of all principalities and power. However, in respects to fictional villainy, Damballa is famous as one of the central forces of the popular Child's Play universe - being the entity Chucky calls upon via the arcane voodoo chant to obtain immortality, as well as the spirit which Chucky tries to call upon Kanaaf, jaalala ibsachuuf dhimma uumuu ykn mallattoo argisiisu malee fuul-durratti akka argame miirasaanii baasani hin himatani.

Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Paint a picture.

Tpcast valve index

Niagara Water Fall Videos. Goodayyaa suuraa Harka mirgaa Aniik kan qaama saalaa isaa tolchuuf murame.

2016 infiniti q50 software update

Tan namaa tahuu kee deebisaa argadhee, San edaanuu ani Afaan Oromo, the language of the Oromo people, is the single most widely spoken language in Ethiopia and the fourth largest African language in terms of the number and size of speakers. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Followers 0. The very thing one can not share with others about ones internal lack of peace, rest and joy is considered as a heavy burden. Jeepers Creepers.To browse Academia.

Skip to main content. Log In Sign Up. Utubaa Jaalalaa-kebene Gobena fi Ebsa Negasa. Ebsa Negasa. Qabbuu ykn fedhii Koo:-jaalallee Koo ani ammaan dura jaalala baayyees hangaa tokko argeera.

Amma garuu jaalala keetin miidhamee alkanii fi guyyaa addaan wallaalen maal keessa akkan jirus hin beeku. Bara irraa kaase yennaan kitaaba waa'ee jaalalaa tokko tokko dubbisuu namoota jaalalli qabata malee anaan waan jaalalli na qabee na kuffifatus natti fakkaachaa hin turre. Amma garuu jaalalli kee harka na kennachiisudhaan alkanii fi guyyaa doormii kana keessatti hidhamaa jaalalaa jaalalaa keetin hidhamee ergan ta'ee ji'oota muraasa lakkoofsiseera. Waaqayyo si na badhaasuu isaatif gammachuun koo guddaa waaqayyoof galata guddaan qaba.

Garuu karaan dheeratee yeroon fagaatus wal arguun keenya hin oolu. Qabbuu: Koo yeroo ammaa kana fedhiin ani siif qabu atillee naaf hin beektu waaqa tokkichatu beeka. Jaaladhee argeera, garuu kan akkanaa kana gonkumayyuu argees hin beeku.

Fedhii koo: siwajjin jiraachuun anaaf haamilee koo kan lakkaawamee hin dhumnedha. Ammaaf jaalalli kee natti ulfaatee jiraachuu yoo na dhoowweyyuu abdii guddaadhan si eeggachaan jira.

Jaalalli keenyas amma dhumaatti itti fufa. Fedhii koo:-jaalala ati naaf qabdus beeka. Akkamitti akka ati najaalattu lapheen koo sirritti hubateera. Jaalalli ati na jaalattu jaalala biyya lafaa kanarraa adda ta'e ta'uu isaa hubadheen jira. Ammas kadhachaan jira. Yoon ani kanan otoon sibira hin dhufin hafe akka ati najalaa miidhamtu waanan beekuf anis yaa waaqayyo jaalala kiyyaan mucayyoo kana najalaa hin miidhin jedhee alkanii fi guyyaa jilbeeffadheen waaqa kadhadha ture.

Kana malees jaalala kiyyaan akka ati daqiiqaa tokkoof mataan kee si dhukkubu hin barbaadu. Fedhii koo: barreeffama kanaaf deebii naaf deebisuu yoo barbaadde barreeffama kana erga dubbistee fixxee booddee barreeffama kana akka na barreessituu abdaadha. Innis Qamaleen nyaatte midhaan koo karaa muka bakkanniisaa Simalee hin yaadu garaan koo garaan duudaa mardhachiisa jedheen siif ibsa.

Qabbuu:-barreeffama adda addaa siif barreessuf hawwii guddaan qaba. Garuu yennaan barreessuf yeroo waan na rakkisuuf malee jechi siif barreessu yaadnii isaa na najalaa bade miti. Yeroon jaalala kee hin jalqabin dura barreeffama adda addaan barreessaa fi dubbisuu ture. Amma garuu sammuun koo fi onneen koo jaalala dhugaa ati najalaattu fi ani sii jaaladhun hidhamee jira.

Qabbuu;-onnee koo,dhagna koo guutudha ati. Dhuma gubbaatti waantan siin jedhu barreeffama kana dubbisii ergaan isaa hundi maal akka ta'e sirritti hubadhu. Kana booddee ani jaalala keenya ilaalchisee barreeffama adda addaa barreessun barbaada.

Cd u0447 u0435 u0439 u043d u0434 u0436 u0435

Barreessee ergan fixee booddes gara kitaabatti jijjiireen ilmaan keenyatti dabarsuu barbaada, jaalallee koo anoo waanan siin jedhus wallaalera. Ukkaamameera, miidhameera, atimmoo akkaan jaalalaa keetin akkan ani miidhamaa jiraachuun koo sirritti siif ifa jira nati fakkaata. Haata'u malee ani jaalallee koo kebene wajjin jaalala dhugaa kanan jalqabe yeroon isaa kan tures otuu hin taane yeroo gabaabaa keessa jalqaba bara yennaa ta'u yeroo ammaa wal amantiidhan jaalalli keenya lalisaa jira.

Mallattoo Shamarree sijaallattu akkamiin beekuu dandeesu? Dhiirotaaf qofa: Gammadaa Olaanaatiin

Ittis fufaa jira……. Jaalalleen koo Qabbanneen jaalala isheen anaaf qabdu jaalala dhugaa ta'uu isaa fi jaalala ani isheef qabu jaalala dhugaa ta'uu isaatti erga amannee booddee jaalala keenya bakkaan gahuuf waanti nu daangessaa ture tokkollee hin jiru.Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka.

Leemmanee koo, jaalladhe akkan si hin dhabne beekta; garuu sii hubachuu dhiisuu kootu kana na godhe. Humna ol si jaallachuu kootu kana natti fide. Ati anaaf, qulqulluu akka bishaan talilaa turte; dhimbiibamtuu! Ani garuu, waanan si jaalladhuufan sin amanu ture. Waan ati keessa kee jaalalaaf jettee na dhokfattu natti fakkaata ture. Ani Digiriin eebbifameen magaalaa keessan keessatti qacaramee osoon hojjedhuun si bare. Ati immoo yeros, barattuu kutaa kudha tokkoo turte.

Anaafi atis yeros wal barre. Leemmoo koo, ati Namummaa koo jaallatte malee, homaa tokko akka ati anarra hin feene sirrittan beeka. Ofiif si barbaadaan, waan si barbaachisu keessa of barbaada.

Ati anaan ana caalaa beekta. Leemmookoo, ni beekta mindaa koo! Isayyuu kan na biraa hojii dhabes kumaatama.

Jitsi fedora

Gaaf gaaf yeroon yaadu, biyya kana anaaf warrota ana fakkaatan qofatu, dijiitii guddinashee kudha tokkoon 11 fiigsisa. Kudha tokkoottis fiigsisa, jedheen yaada. Sababnisaammoo, Abbootii taayitaaf kan barcumaa nutu kaffala. Durgoon isaanii miinda keenya irraa dhibbantaan cita. Murtii dabaa akka isaan natti murteessanifan leenjiif walgahii garaagaraatti narraa isa citeenan isaan erga. Silaa akkan dhungannaa keen addunyaa kana irraa godaanu beekta. Ani immoo egaa yeros yeroon haalotakee isa reef natti argamu kana ilaalu, utuman si jaalladhuun, si amanuu dadhaba.

Leemmoo koo, Sii caalaa xinsammu koon geggeeffameen, si dhiisee biyya Ambaa deemee hojjechuf murtesse. Jaalala keenya waggaa tokko karraatti kuteen si biraa godaane. Jireenyi gingilchaatti bishaan warabuu natti tahe. Qaamaan miti, bilbilaan illee si arguuf yaalin godhe homaa naaf hin milkoofne.

Lemmanee koo, yeroo mara qalbiin koo si bira jira. Kanan deeme jaalalaaf ture. Borii keenya fooyyessuuf, of jijjiruuf, humna ol si jaallachuun koo akkan keessa kee hin amanne na taasisuun, na jalaa midhamta na yaachisee goddannisa barabaraa jireenya kee irratti chaappesse.

Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. Hidhiin kee an gurshadhe sun, hidhii koo irratti hafee yeroo maran dhandhama. Gartokkeen qaama kee ana bira jiru, yoomuu akka nagaa anaaf hin keennines nan amana.

Silaas, anatoo jaalalaaf jedhee si Miidhehooti, atii giiftiin jaalalaa, kan yeroo mara jaalala faacaftu, akka taates bareeche beeka. Ammas kan kanaan duraa caalaa, beekuurra darbee nan amana; jiruu gaarii jiraadhu Leemmanee koo. Sin jaalladha. Yaa dubbiftoota Jaalalaan jaamtanii Onnee nama Jaallattanii dubbisuu dhiisuu isin yaa baraaru, Jaalalli wal hubachuudha.


thoughts on “Jaalala onnee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *